Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny

Operatorem Serwisu www.axxiomehealth.com i administratorem danych jest
Axxiome Health Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców
Śląskich 7a, 53-332 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000789506, numer identyfikacji podatkowej NIP 8992863718,
REGON: 383563947 (dalej jako: „Administrator”, „Serwis”)

Przetwarzanie Danych Osobowych

Poniższe rozdziały zawierają informacje o tym, jak przetwarzane są dane
osobowe Użytkownika Serwisu.

Dane dostępowe

Szczegóły

Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu przeglądarka Użytkownika
wysyła określone dane na nasz serwer w ramach żądania. Dane te są
wykorzystywane przez serwer w celu dostarczenia żądanych treści i są
przechowywane w logach serwera z informacjami o spełnieniu bądź
niespełnieniu żądania.

W celu dostarczenia żądanej treści przetwarzane są następujące dane:

 • Data i godzina żądania
 • URL żądanej treści
 • Adres IP
 • Ilość przesłanych danych

Powyższe informacje zapisywane są w pliku dziennika zawierającym:

 • Status dostępu (plik przesłany, plik nie został znaleziony itp.)

Bez podania tych danych korzystanie z Serwisu nie jest możliwe.

Cel przetwarzania

Dane są:

 • przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, tj.
  dostarczania żądanych treści i
 • przechowywane w logach serwera, aby umożliwić:
 • sprawne działanie Serwisu, np. wykrywanie i korygowanie błędów
  dostępu, oraz
 • zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, tj.
  być w stanie rozpoznać dostęp stanowiący zagrożenia dla
  bezpieczeństwa i w razie potrzeby podjąć środki zaradcze.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych dostępowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów opisanych powyżej.

Okres przechowywania

Najpóźniej po siedmiu dniach logi serwera są usuwane lub anonimizowane. O
ile istnieje podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa Serwisu, odpowiednie
dane będą przechowywane na czas prowadzenia odpowiedniego dochodzenia i
ścigania sprawców potencjalnego ataku.

Formularze

Szczegóły

W ramach Serwisu istnieje możliwość wprowadzenia w formularzach danych
osobowych lub biznesowych (art. adres e-mail, dane kontaktowe), w celu
skorzystania z oferowanych usług (art. prośba o oddzwonienie).

Przesyłane w ten sposób dane przechowywane są w celu realizacji opisanych
usług (art. na serwerze poczty elektronicznej w celu przesłania zamówionych
materiałów).

Podanie danych jest dobrowolne. W zależności od usługi może być jednak
niezbędna podanie pewnych danych, aby umożliwić wykonane danej usługi. Dane
takie są odpowiednio oznaczane.

Cel przetwarzania

Dane każdorazowo wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji opisanej
usługi.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. B) RODO.

Jeżeli Użytkownik osobno wyraził zgodę na przetwarzanie niektórych jego
danych, będziemy przetwarzać te dane (również) na podstawie tej zgody
zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A) RODO.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej wtedy, gdy Użytkownik
nie będzie już potrzebować usługi, pod warunkiem, że nie ma odrębnych
ustawowych obowiązków przechowywania i / lub przetwarzamy dane Użytkownika
zgodnie z prawem do innych celów.

Aplikowanie w celach rekrutacyjnych

Szczegóły

Użytkownik korzystając z Serwisu może aplikować na oferty pracy. Wszystkie
dane osobowe otrzymane w ten sposób przetwarzane będą wyłącznie w procesie
rekrutacji.

Z reguły informacje te obejmują dane kontaktowe, inne informacje podane w
liście motywacyjnym i CV, a także certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Użytkownika.

Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne. Jednak, aby móc
rozpatrzyć aplikację i ocenić, czy Użytkownika spełnia wymagania związane z
danym stanowiskiem, we wszystkich przypadkach wymagamy podania imienia i
nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, a także życiorysu.

Aplikujący oceniony zostanie tylko pod kątem przydatności na danym
stanowisku; nie ma potrzeby przesyłania nam zdjęcia.

W procesie rekrutacji nie wymagamy żadnych specjalnych kategorii danych
osobowych, o których mowa w art. 9 RODO. Ze względu na wrażliwość takich
danych prosimy o nieprzesyłanie nam tego typu informacji. W wyjątkowych
przypadkach, gdy takie informacje są istotne dla procesu aplikacyjnego,
będziemy je przetwarzać wraz z innymi danymi kandydata; na przykład, gdy
kandydat dobrowolnie przekaże nam informacje o poważnej niepełnosprawności.

Cel przetwarzania

Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu
rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych
(m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie,
doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich
podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na
podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, którą wyraził wysyłając nam swoje
zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w
rekrutacji.

W przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Użytkownikiem a Axxiome
Health Polska Sp. z o.o. w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy dane
osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec
Axxiome Health Polska Sp. z o. przed sądami lub organami państwowymi (art.
6 ust.1 lit. f RODO).

Okres przechowywania

Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia
rekrutacji:

 • Na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres
  niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia
  kandydata.
 • Na inne stanowiska przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia
  rekrutacyjnego, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • W przypadku ewentualnych nieporozumień między Użytkownikiem a
  Axxiome Health Polska Sp. z o.o. dane osobowe Użytkownika będziemy
  przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez
  okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych

W Axxiome Health Polska Sp. z o.o. dostęp do danych Użytkownika mają tylko
pracownicy działu personalnego HR, pracownicy odpowiedzialni za dział, do
którego Użytkownik aplikuje i w razie potrzeby członkowie kierownictwa i
Zarządu. Dane osobowe Użytkownika możemy przekazać innym podmiotom w
przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie
z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.

Cookies

Szczegóły

Cookies (pol. „Ciasteczka”) oznaczają dane informatyczne, w szczególności
niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach
końcowych Użytkownika Strony Internetowej, za pośrednictwem których
Użytkownicy korzystają z Serwisu. Cookies zwykle zawierają adres strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:

 • „stałe” (persistent Cookies) – przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • „sesyjne” (session Cookies) – są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
  wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia
  przeglądarki internetowej.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików
Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą jednak
w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji, jak deaktywować
pliki Cookies, znajduje się na stronach pomocy najpopularniejszych
przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer,
Edge.

Cel przetwarzania

Serwis używa plików cookie, aby ułatwić i uatrakcyjnić Użytkownikowi wizytę
na stronie (np. aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych
funkcjonalności, np. możliwość jednorazowego wyboru języka i zastosowania
tego ustawienia podczas kolejnych odwiedzin naszej witryny internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz
uzasadniony interes w przetwarzaniu danych jest zgodny z celami opisanymi w
poprzednim akapicie.

Okres przechowywania

Session Cookies – usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki

Persistent cookiete plik cookie pozostają na komputerze
Użytkownika do czasu wygaśnięcia ustalonego okresu ważności, chyba że
Użytkownik usunie je wcześniej. Okres ten wynosi 365 dni.

Prawa Użytkownika

 • W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje
  prawo do żądania dostępu do jego Danych Osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
  przenoszenia danych.
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia każdej
  udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.
 • W zakresie przewidzianym prawem Użytkownikowi przysługuje również
  prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj.
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich Danych Osobowych Użytkownik może
  dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres
  Administratora: dpo@axxiomehealth.com. Pod tym samym adresem
  Użytkownik może kontaktować się w sprawie realizacji
  przysługujących mu praw związanych z przetwarzaniem jego danych
  osobowych.